De Hervormde Gemeente Aalsmeer bestaat uit de wijkgemeenten Dorp en Oost.
 
De Algemene Kerkenraad bestaat uit leden van de twee wijkkerkenraden. Men vergadert minimaal 4 x keer per jaar en bespreekt die zaken die kerkordelijk tot het takenpakket behoren. Tevens worden de onderwerpen besproken, welke door de wijkkerkenraden worden aangedragen, om tot een gezamenlijk standpunt te komen.
De Algemene kerkenraad is als volgt samengesteld:
dhr. F.C. van der Kolk (Ouderling Dorp) voorzitter
dhr. C. Piet (Ouderling Oost) scriba
ds. J. Haeck, (Predikant a.i. Oost)
mevr. M. Bokhorst (Diaken Dorp)
dhr. P. Kerstloot (Ouderling Dorp)
mevr. I. Leegwater (Jeugdouderling Dorp)
mevr. M.J. van Leeuwen (Ouderling Oost)
dhr. R. van Leeuwen (Kerkrentmeester Oost)
dhr. R. Scheuders (Diaken Oost)
Het adres van de Algemene Kerkenraad is Vuurdoornstraat 24, 1431 RK  Aalsmeer.
Onder verantwoording van de Algemene Kerkenraad vallen o.a. de redactie en inhoud van het kerkblad, de Hervormde Jeugdraad, de Christelijke Jeugdkampen. het preekbeurtenrooster (in overleg met de predikanten) en daarmee het vaststellen van de kerkdiensten, het maken van het collecterooster, een gezamenlijke verkiezingsdatum, studieverlofregeling voor de predikanten, het vaststellen van de beleidsplannen. de jaarrekening en begroting van de Diaconie en het college van kerkrentmeesters.