diaconie20140824

Het college van diakenen van onze centrale gemeente wordt gevormd door de diakenen van de twee wijk-gemeenten. Elke maand komt het college bijeen in vergadering, met uitzondering van de vakantieperiode. Het college kiest uit haar midden een dagelijks bestuur (moderamen).

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter : Edwin Koster, wijk Dorp
Penningmeester: Remco Schreuders, wijk Oosterkerk
Secretaresse: Marja Baardse, wijk Oosterkerk
Postadres: Postbus 283, 1430 AG, Aalsmeer
Bankrekening: NL95 RABO 0300120516
E-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Overige leden: Corrie van Honk, wijk Oosterkerk
Margriet van Klinken, wijk Dorp
Peter v.d. Velde, wijk Dorp
Mijndert Noordhoek, wijk Oosterkerk
1 vacature, wijk Dorp

 

Wij mogen ons verheugen in een tamelijk welvarende gemeente, waarmee direct geconcludeerd mag worden dat het aandachtsveld “armenzorg” binnen onze gemeente, gelukkig tot op heden een minimale uitvoering vraagt. Maar het mag beslist onze aandacht niet verslappen.

In gehoorzaamheid aan de Bijbel is de gemeente geroepen in barmhartigheid om te zien naar de vreemdeling, de weduwe, de wees, de arme en de gevangene. Art. X lid 2 van de Kerkorde van de PKN stelt dat de gemeente haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld vervult door in de dienst van barmhartigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De gemeente is dus in haar geheel geroepen tot deze dienst. Zij vervult deze onder leiding van, en met behulp van, de diakenen. Het diaconaat krijgt gestalte in:

 • Naar elkaar omzien het bemiddelen in, en het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die daar niet op andere wijze van kunnen worden voorzien
 • het adequaat reageren op omstandigheden en gebeurtenissen die mensen aantasten in hun maatschappelijke of sociale waardigheid
 • het toerusten en stimuleren van gemeenteleden en diakenen om hun diaconale roeping te leren verstaan
 • het bijeenbrengen, beheren en besteden van de middelen die benodigd zijn voor de uitoefening van het diaconaat binnen en buiten Nederland

Diakenen staan letterlijk op de drempel tussen de gemeente en de samenleving. Niet als enigen natuurlijk want wij leven allen in die grote samenleving. Maar de diaken heeft in de gemeente een bijzondere plaats en taak: het verzorgen van de verbinding tussen het geheim van de binnenkant van de gemeente (de viering van het Heilig Avondmaal in de eredienst) en wat er met de mensen gebeurt in de grote samenleving. God heeft Zijn gemeente niet geroepen om een soort vereniging te zijn met als hoogste doel zichzelf in stand te houden, maar om een dienende en getuigende gemeente van Jezus Christus in de wereld te zijn. Heel het gemeenteleven dient hierop gericht te zijn: gemeente zijn voor anderen. De vele taken, waarvoor de diaconie zich geplaatst ziet, bevestigen dat de diakenen in de huidige situatie een belangrijke functie hebben. Er heeft een grote verschuiving plaatsgevonden van materiele steun naar een veel breder terrein van sociale hulpverlening.Diaconale hulp wordt waar nodig en mogelijk verstrekt aan hulpbehoevende natuurlijke personen.

De diaconale opdracht kent geen grenzen, noch die van eigen kerkelijke gemeente, noch die van eigen woonplaats of land. In het diaconale handelen worden we geleid door de vraag “wie zal de naaste zijn van degenen die (dreigen te) bezwijken”, wie zij ook zijn of waar zij ook wonen.

Binnen de “eigen” kerkelijke gemeente zal deze hulp worden bemiddeld of verleend onder verantwoordelijkheid van het college van diakenen. Buiten de kerkelijke gemeente zal diaconale hulp in binnen- en buitenland in principe worden verleend via erkende instellingen en organisaties die handelen vanuit Gods Woord. Waar noodhulp nodig is en dergelijke instanties niet ter plaatse zijn om deze hulp te verlenen, kunnen ook andere instanties worden gesteund die deze noodhulp verstrekken.

Hulpverlening namens de diaconie kan worden gestart nadat een hulpvraag is binnengekomen en door het college van diakenen wordt goedgekeurd. Ook kan het college zelf – of op aanwijzing van derden – in overleg treden met natuurlijke personen waarvan het vermoeden bestaat dat diaconale hulp gewenst is, en zo nodig deze hulp bemiddelen of verlenen

Taken

De taken van de diakenen vinden deels binnen, deels buiten de kerkdiensten plaats:

 • Binnen de diensten zijn de diakenen eindverantwoordelijk voor de collectes en voor de avondmaalsviering.
 • Bij de collectes zijn ze verantwoordelijk voor het ophalen en het veilig stellen van de gelden, maar ook voor het bepalen van de collecte doelen en het ervoor zorgen dat de opbrengst bij de gewenste doelen terecht komt. Bij deze taak hoort ook het duidelijk maken van de doelen (en opbrengsten) door schriftelijke en mondelinge informatie (in kerkbladen en tijdens de dienst).
 • Bij de avondmaalsviering zorgen de diakenen ervoor dat de tafel goed gedekt is en instrueren ze de andere ambtsdragers, opdat alles goed verloopt.
 • Diakenen hebben ook dienst bij avondmaal diensten in de diverse verzorgingshuizen.

Activiteiten

Als zeer belangrijk ziet de diaconie haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die er zijn, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Voor hulpvragen of noden  worden collecten bestemd en/of acties georganiseerd. Daarnaast wordt aan diakenen en gemeenteleden gevraagd oog te hebben voor de stille noden in de gemeente, zodat op de juiste plaats en tijd hulp geboden kan worden.

Naast het verwerven en besteden van financiële middelen en goederen ten bate van diaconale hulp, en naast het verlenen van bijstand, stuurt de diaconie ook benodigde commissies en werkgroepen aan die activiteiten van diaconale aard verrichten.

De financiële middelen worden voornamelijk verkregen uit:

 • Collecten in de eredienst
 • Collecten bij de avondmaalsviering
 • Projectcollecten waarvoor de bestemming vooraf wordt bekendgemaakt
 • Giften
 • Verhuur onroerende zaken

De inkomsten worden gebruikt om de navolgende uitgaven te kunnen doen:

 • Kosten beheer/administratie
 • Verplichte bijdragen bredere organen
 • Kosten kerkradio
 • Diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. ondersteuningen, zieken en ouderenzorg)
 • Giften regionale/landelijke instellingen en aan wereldwijd werkende instellingen.

Vakantie en opvanghuis

Indien er noodzaak is om een weekje vakantie te houden of op adem te komen, kunt u aan de diaconie om advies vragen. Eventuele financiële steun behoort tot de mogelijkheden.

Dit alles heeft de diaconie van de hervormde gemeente Aalsmeer vastgelegd in een beleidsplan: "Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer 2015-2019".

Naar diverse werkgroepen en commissies zijn diakenen afgevaardigd. Deze zijn hieronder weergegeven:

Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Vanuit elke wijk neemt hierin een diaken plaats en een gemeentelid. Deze commissie verzorgt de publicaties en collectes t.b.v. het werelddiaconaat, de zending van de kerk en diverse vrije zendingsorganisaties. Ook regelt de commissie het sparen van ansichtkaarten en postzegels en het inzamelen van inktcartridges. Hiervoor staan dozen in gebouw Irene en in de Oosterkerk. De opbrengst is voor het zendingswerk.

Vrouwenraad (VR)

Werkt onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Per wijk is een diaken als contactpersoon aangewezen. De vrouwen van de vrouwenraad bezoeken ouderen (boven de 75 jaar) in de gemeente. Ook organiseren ze speciale contactmiddagen voor ouderen. Met heel veel plezier komen ouderen samen tijdens onze bekende Kerst- en Paasmiddagen. Daarnaast komen ze een meerdere keren bijeen voor andere themamiddagen. 

Roemenië commissie

Sinds vele jaren zijn we als Hervormd Aalsmeerse gemeente verbonden aan de zuster gemeente Felenyed in Roemenië.Felenyed is een aangrenzend dorpje van Aiud, waar de gemeente van Ds. Lorincz woont en waar ook het kerkje staat. Op een aantal manieren is er financiële ondersteuning geweest, zoals het opknappen van de bijgebouwen voor de kinderopvang, het renoveren van de dak- en toren constructie van de kerk en het uitdelen van voedselpakketten.  Het is goed te weten dat we verbonden zijn in de naam van Jezus, ver weg en dichtbij en dat zij zich ook gedragen mogen weten door de Vaderhand van God. Wilt u hier meer over weten, klik dan hier

Vakantieweek senioren

Deze commissie, bestaande uit vier dames uit de Hervormde en Protestantse Gemeente, organiseert een seniorenvakantieweek naar eigen inzicht. De diaconie heeft slechts een adviserende taak. De kosten van deze week worden in overleg met de diaconie vastgesteld. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de diakenen van uw wijk.

Zorgcentrum Aelsmeer

Statutair zorgt de diaconie voor een aantal leden voor de ledenraad (4 personen). Het totale ledenraad  bestaat uit 7 personen.

 

Mensen de zorg en hulp geven die ze nodig hebben. Dát doet Aalsmeervoorelkaar. Door mensen met elkaar in contact te brengen, komt vraag naar en aanbod van zorg en hulp samen. Zo draagt Aalsmeervoorelkaar haar steentje bij aan een zorgzame samenleving in Nederland.

Ga naar de website van AalsmeervoorElkaar