Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vier ouderlingen per wijk. Het college van kerkrentmeesters is een centraal college.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Joan van Dongen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris: Nico Kortenoeven
Penningmeester: Maarten Sloesarwij
Postadres: Postbus 333 1430 AH Aalsmeer
Bankrekeningen: NL08 RABO 0300142161 | NL84 FVLB 0635802465 | NL62 INGB 0005782044
  

Kerkelijk bureau

 Adres: B. Rijkmans, Postbus 333, 1430 AH, Aalsmeer

 Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Het kerkelijk bureau verzorgt de plaatselijke ledenadministratie, administratie van diverse acties (kerkbalans,oogstcollecte etc.), uitgifte van attestaties (op verzoek).

De Taken

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het financiële beleid met aandacht voor de pastorieën, kerken en wijk gebouwen, en het aanstellen van de voorgangers en koster/beheerders inclusief hun honorering. Om dit te realiseren wordt o.a. het volgende gedaan:
Het jaarlijks opmaken van een financiële verantwoording van het afgelopen jaar in
de vorm van een jaarrekening en een begroting voor het komende jaar.

Het inzamelen en administreren van giften zoals collectes, schenkingen,
nalatenschappen, kerkbalans, oogstcollecte en andere activiteiten

Het beheer, toezicht op het juiste gebruik - en de exploitatie van de kerkgebouwen,
pastorieën, kerkelijke centra en andere eigendommen van de Hervormde
Gemeente Aalsmeer, voorzover vallend onder de verantwoordelijkheid van kerkvoogdij.

Het bijhouden van de registers van de doopleden en lidmaten van de Hervormde Gemeente en het bijhouden van het trouwboek.

De uitbetaling van de lonen en salarissen, inbegrepen de lasten, belastingen en verzekeringen van het voor het functioneren van de kerkelijke gemeente in vaste dienst zijnde personeel te weten predikanten, kosters en beheerders.

Vaststelling van het personeelsbeleid hieronder valt het beleid ten aanzien van de eventuele oproepkrachten.

De verantwoordelijkheid voor het functioneren van het kerkelijk bureau. de binnen haar verantwoordelijkheid te rekenen begeleiding van het kerkblad.

Collectebonnen

Bij het kerkelijk bureau zijn collectebonnen te koop die voor alle collecten in onze gemeente te gebruiken zijn. Giften aan de kerk zijn in sommige gevallen aftrekbaar op de inkomstenbelasting. U kunt collectebonnen verkrijgen d.m.v. een bestelformulier die in de kerk op boekentafel ligt. Dit bestelformulier kunt bij één van de kerkvoogden inleveren.
Ook kan dit door storting van het bedrag overeenkomend met dat wat u aan bonnen (20 stuks per vel) wenst te ontvangen.U doet dit op bankrekening:
NL08 RABO 0300142161, t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Aalsmeer met vermelding van de gewenste aantal vellen en soort bon(nen). De collectebonnen worden u vervolgens toegezonden.

De volgende collectebonnen (20 stuks per vel) zijn verkrijgbaar:
€ 1,00 = € 20,00 /vel
€ 1,50 = € 30,00 /vel
€ 2,50 = € 50,00 /vel
€ 5,00 = € 100,00 /vel
 

Kerkbladcommissie

voorzitter: J.W. Millenaar, Aalsmeerderweg 54, tel. 321004
secretaris: H. Verhoef, Molenweg 129, tel. 020-6534195
penningmeester:
Het kerkblad wordt uitgegeven voor de Hervormde Gemeente Aalsmeer, de Protestantse Gemeente te Aalsmeer en de Samen Op Weg gemeente te Kudelstaart. De kerkbladcommissie zorgt wekelijks (met uitzondering van enkele vakantieweken)voor de vervaardiging en verspreiding van het kerkblad. De kerkbladcommissie laat zich hierin bijstaan door een groot aantal vrijwilligers, die er uiteindelijk voor zorgen, dat het kerkblad wekelijks bij u bezorgd wordt, huis aan huis, via de post of tegenwoordig per e-mail. De kerkbladcommissie is uitsluitend verantwoordelijk voor de vervaardiging en verspreiding van het kerkblad. De redactie en inhoud is een verantwoordelijkheid van de kerkenraden. In principe wordt er voor het krijgen van het kerkblad een vast bedrag per jaar gevraagd. Betaling daarvan vindt plaats via een door de kerkbladcommissie toegezonden acceptgiro. Voor nadere informatie, zie ook de omslag van het kerkblad.